منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

لایروب خزر

– تجهیزات مخابراتی