آسیاب آهک فولاد خوزستان

عنوان پروژه:

یکپارچه سازی سیستم اتوماسیون آسیاب آهک با واحد اتوماسیون گندله سازی یک و بروز رسانی و ارتقاء سیستم برق MCC آسیاب آهک 

کارفرما:

شرکت فولاد خوزستان

فعالیت های انجام شده:

1) طراحی و مهندسی سیستم کنترل

2) PLC  به روز رسانی و ارتقاء MCC های آسیاب آهک

3) تامین تجهیزات و متریال مورد نیاز

4) ساخت تابلو های سیستم کنترل

5) نصب تابلو ها

6) بازنویسی برنامه سیستم اتوماسیون آسیاب آهک با استفاده از فانکشن PCS7 CEMAT و ایجاد مانیتورینگ آن در سیستم کنترل اتوماسیون گندله سازی 1

آسیاب آهک