آسیاب آهک فولاد خوزستان

عنوان پروژه:

یکپارچه سازی سیستم اتوماسیون آسیاب آهک با واحد اتوماسیون گندله سازی یک و بروز رسانی و ارتقاء سیستم برق MCC آسیاب آهک

کارفرما:

شرکت فولاد خوزستان

فعالیت های انجام شده:

1) طراحی و مهندسی سیستم کنترلPLC ، شامل:

_ باز نویسی S7 و WINCC سیستم آسیاب آهک با استفاده از فانکشن PCS7 و ایجاد مانیتورینگ آن در سیستم کنترل اتوماسیون گندله سازی1

_ حذف CPU فعلی اتوماسیون آسیاب آهک و جایگزین کردن آن و برقراری شبکه سیستم کنترل آسیاب آهک با سیستم کنترل گندله سازی 1

_ طراحی، ساخت، خرید و راه اندازی سلول های برق MCC آسیاب آهک مطابق با اسناد

_ اضافه کردن سیگنال های حفاظتی جدید MCC ها

_ خرید و کابل کشی از MCC و تا تابلوی مارشالینگ سیستم کنترل جهت اضافه کردن سیگنال های حفاظتی جدید

_ خرید و کابل کشی از اتاق کنترل آسیاب آهک تا اتاق کنترل

_ تست FAT

_ راه اندازی، تحویل و بهره برداری

_ تهیه نقشه ها و ارائه اسناد

2) تامین تجهیزات و متریال مورد نیاز شامل کارت های PLC ، سوئیچ اسکالانس، لپ تاپ و…

3) برگزاری دوره آموزش شامل دوره مهندسی و دوره اپراتوری برای نفرات کارفرما

4) برقراری امنیت سیستم

آسیاب آهک فولاد خوزستان
آسیاب آهک فولاد خوزستان
آسیاب آهک فولاد خوزستان