استراتژی ها و اهداف HSE در شرکت کاوش نیرو

این شرکت ایمنی در کارها و وسلامتی منابع انسانی خود را ارزشمندترین سرمایه و اولویت اساسی خود می داند و در این راستا خط مشی و برنامه های خود را تدوین می نماید و متعهد

می باشد که :

1. در همه ی قسمت های شرکت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمی مرتبط با جنبه های ایمنی و بهداشت به منظور کاهش و حذف خطرات و بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی تدوین گردد.

2. از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمان های موفق در این زمینه را سر لوحه کارهای خود قرار دهد.

3. از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگونگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام نماید.

4 . با انجام برنامه ریزی ها و کنترل لازم و اجرای طرح های بهینه سازی ، صدمات و بیماری ها و خسارت های مالی ناشی از انجام فعالیت ها را به حداقل برساند

5. عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود دهد.

6. هر فردی مسئول ایمنی خود و دیگران است و لازم است این مسئولیت دائماً یادآوری گردد.

7. هدف ما ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد شرکت و همه فعالیت هاست و بهبود مستمر شرایط کار ،دائماً پایش و فعالیت های بهبود برنامه ریزی و نتایج آن اندازه گیری می گردد.

8. لازم است قبل از انجام هرکار شرایط اجرای ایمن آن را مطابق استانداردهای کار فراهم نماییم، هدف نهایی جلوگیری از بروز هرگونه حادثه است.