تاریخچه HSE در شرکت کاوش نیرو

شرکت کاوش نیرو ازسال 1390 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست خود را اجرا کرده و اصول جاری به گونه ای تدوین شده که موفق به کسب گواهی ISO14001,OHSAS18001 و گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار ورفاه اجتماعی شده است. این شرکت سعی میکند در تمامی پروژه های در دست اقدام تمامی مراحل پیاده سازی استاندارد های ایمنی را از ارزیابی ریسک وآنالیز حادثه تا اقدامات جلوگیری کننده اجرا کند. اصول کلی خط مشی زیست محیطی شرکت کاوش نیرو سپاهان نیز همراستا با اهداف کارفرما تدوین گردیده است که عبارت است از :

_ انطباق با قوانین ومقررات و برآورده نمودن نیازمندی های قانونی و سایر الزامات مرتبط و تلاش درجهت حرکت به سوی استانداردهای بالاتر

_ آموزش و اطمینان از آگاهی های زیست محیطی کارکنان و ترویج و مشارکت دادن آن ها در انجام فعالیت ها در راستای مسئولیت های زیست محیطی

_ بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی فرایند ها و محصولات از طریق تحقیق و توسعه تکنولوژی های جدید،پیشگیری و کنترل انواع آلودگی ها، نشتی ها،پراکنش ها و ضایعات

_ مشارکت در توسعه ی پایدار با استفاده موثر از انرژی ،آب و مواد اولیه و بهینه نمودن مصرف منابع طبیعی

_ ترویج بازیابی و بازیافت و استفاده مجدد محصولات و همکاری با مشتریان برای درک تاثیرات زیست محیطی محصولات در طول چرخه عمر

_ پایش ممیزی عملکرد زیست محیطی و گزارش پیشرفت خط مشی و بهبود اهداف و برنامه ها در قالب برنامه های ساختار یافته و نظام مند

_ پاسخ گو بودن به جوامع محلی مرتبط و سایر ذی نفعان در ارتباط با جنبه های زیست محیطی و توجه مستمر به حفظ و ارتقای محیط زیست طبیعی