نگهداری و تعمیرات جرثقیل لینک بلت

عنوان پروژه:

تعمیرات اساسی یک دستگاه جرثقیل لینک بلت

کارفرما:

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه

فعالیت های انجام شده:

1) تعمیرات اساسی بدنه و بوم جرثقیل لینک بلت (بوم خشک):

_ تعمیرات اساسی کلیه ترمزهاي سیستم بالابري

_ تهیه و نصب دو دستگاه کولر اسپلیت 12000 جهت کابین هاي بالا و پایین

_ جداسازي اتصالات سیستم انتقال قدرت به چرخ ها (گاردان) و انجام تعمیرات لازم بر روي آن

_ انجام تعمیرات و رفع روغن ریزي سیستم انتقال قدرت

_ انجام تعمیرات بر روي پلکان جرثقیل

_ انجام تعمیرات برروي بدنه کامل

_ انجام تعمیرات (رفع پوسیدگی ها، زنگزدگیه ا و دفرمگی ها) اتاق هاي سیستم حرکتی

_ انجام تعمیرات (رفع پوسیدگی ها، زنگزدگی ها و دفرمگی ها) سیستم بالابري

_ بررسی کلیه اتصالات مربوط به سیستم روشنایی و رفع ایرادات آن

_ و انجام تعمیرات لازم بازبینی کامل سازه دکل پشت بوم

_ انجام تعمیرات (زنگ زدایی و رنگ آمیزي مجدد) سیستم اکولایزر تغییر زاویه بوم

_ بازبینی لاستیک ها و تنظیمات فشار باد لاستیکها

_ انجام تعمیرات لازم برروي جمع کننده کابل هاي برق مربوط به نشانگر طول بوم و محدود کننده ها

_ بازبینی، زنگ زدایی، انجام سرویس هاي لازم و انجام تعمیرات برروي قرقره ها ، دمونتاژ بلاك هاي پایینی و بالایی

_ تهیه و نصب صندلی و کمربند ایمنی اپراتور

_ تهیه و نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده در محل هاي مناسب

_ تهیه و نصب جدول باربرداري، جدول علائم دستی و دفترچه بهره برداري دستگاه

_ بازبینی، بررسی و اصلاح کلیه سیم کشی هاي دستگاه

_ انجام تعمیرات مورد نیاز (شامل تمیزکاري، تو دوزي و …) کابین پیشران دستگاه

_ انجام تعمیرات اساسی سازه بوم جرثقیل (شامل؛ بلاست، ضخامت سنجی، بازرسی سازه، بررسی کلیه جوش هاي سازه )

_ انجام تست هاي غیر مخرب، رفع اعوجاج و دفرمگی ها، انجام جوشکاري هاي تعمیري برروي سازه بوم

_رفع نواقص اتاق موتور (زنگزدگی ها، خوردگی ها و …) دستگاه

2) تعمیرات اساسی موتوري

مراحل دمونتاژ:

_ استارت موتور و روئیت کارکرد آن قبل از شروع تعمیرات

_ اندازه گیري Deflection میل لنگ و اندازه گیري حرکت Axial میل لنگ قبل از انجام تعمیرات

_ اندازه گیري کوپلینگ و ثبت اندازه ها

_ کنترل Intermediate Bearing یاتاقان میانی بین گیربکس و فلایویل و اندازه گیري خلاصی آن

_ جدا کردن کلیه اتصالات مدار فرمان و کنترل موتور

_ باز کردن کلیه لوله هاي سوخت

_ جدا کردن کلیه لوله ها و اتصالات دستگاههاي جانبی موتور

_ بیرون کشیدن سوزن هاي انژکتور و تست آن

_ بازکردن منیفولد هوا و اگزاست

_ باز کردن و جداسازي توربوشارژر و ارسال به کارگاه جهت تعمیرات اساسی

_ باز کردن و جداسازي اینترکولر و ارسال به کارگاه جهت شستشو و تست فشار

_ باز کردن کلیه سیلندرها و جداکردن کلیه متعلقات و انجام سرویس لازم

_ بازکردن کپ هاي متحرك (پیچ هاي شاتون) و بیرون کشیدن پیستون و شاتون

_ بیرون آوردن یاتاقانهاي متحرك و بازدید و بررسی وضعیت پین هاي متحرك

_ جدا کردن پیستون از شاتون ها و اندازه گیري مقدار لقی بین گژنپین و بوش شاتون (با یاتاقان و بدون یاتاقان) و مشخص کردن بوش ها و گژنپین ها

_ تست شاتون از نظر انحناء و ترك یابی

_ اندازه گیري مقدار لقی در شیار(Grooves & Gap) بررسی تاج پیستون ها و مشخص کردن پیستون هایی که نیاز به تعویض دارند

_ باز کردن و جدا کردن پمپ هاي انژکتور و ارسال به کارگاه جهت تعمیر و سرویس و تست و تنظیم آن

_ باز کردن و جدا کردن پمپ روغن و ارسال به کارگاه جهت سرویس و تعویض سیل ها و بررسی وضعیت چرخ دنده ها

_ باز کردن و جدا کردن کولر روغن و ارسال به کارگاه جهت سرویس و تست فشار و واشرگیري

_ باز کردن کپ هاي ثابت، بیرون آوردن یاتاقن هاي ثابت ، بررسی وضعیت بیرینگ ها و پین ثابت میل لنگ

_ باز کردن سینی جلو و عقب (کاور پشت فلایویل) بلوك سیلندر

_ بررسی چرخ دنده هاي محرك و متحرك موتور و اندازه گیري میزان لقی بوش آنها

_ جدا کردن میل بادامک و بررسی بوش هاي میل بادامک و اندازي گیري لقی بوش ها

_ اندازه گیري کلیه پین هاي ثابت و متحرك و ارائه گزارش

_ بیرون کشیدن لاینرها جهت اندازه گیري و تمیز کردن پشت لاینرها و مشخص کردن لاینرهایی که باید تعویض شوند

_ شستشوي بلوك سیلندر و تمیزکردن کانال هاي روغن

_ شستشوي میل لنگ و پولیش کاري پین هاي متحرك شستشوي محفظه میل لنگ و تانک روغن

_ شستشوي کلیه قطعات

 مراحل مونتاژ:

_ تعویض سیل هاي دوسر میل لنگ

_ جاگذاري یاتاقانها ثابت و تراست بیرینگ ها و بستن میل لنگ و اندازه گیري مقدار لقی بین میل لنگ و یاتاقان ثابت

_ تعویض گیج هاي مکانیکی معیوب و کالیبره نمودن مابقی گیج ها

_ تعویض پولکی سرسیلندرها و بلوك سیلندر

_ نصب میل بادامک و اندازه گیري لقی آن

_ نصب چرخ دنده هاي محرك و متحرك و تنظیم تایم بین میل لنگ و میل بادامک

_ هونینگ لاینر ها و اندازه گیري قطر لاینرها و نصب آنها

_ اندازه گیري لبه لاینرها

_ جازدن رینگها برروي پیستون و اندازه گیري مقدار لقی

_ اندازه گیري Gap رینگ ها در داخل لاینر هونینگ شده

_ نصب پیستون بر روي شاتون

_ نصب یاتاقان هاي متحرك و جازدن پیستون و شاتون مطابق با کتاب سازنده و اندازه گیري لقی بین یاتاقان متحرك و میل

_ بستن سینی جلو و عقب موتور

_ نصب فلایویل و نصب کوپلینگ ضربه گیر

_ سرویس و آب بندي سرسیلندرها و تعویض سیت ها و گایدهاي سوپاپ

_ نصب سرسیلندرها و بستن پیچهاي سرسیلندر با اعمل گشتاور مناسب

_ نصب متعلقات سرسیلندرها

_ نصب فیول پمپ و تنظیم آن

_ نصب منیفولد دود، هوا و اگزاست

_ نصب توربوشارژر پس از تعمیرات اساسی آن

_ تعویض ترموستات سیستم خنک کننده موتور

_ تعویض ترموستات سیستم روغنکاري موتور

_ نصب کولرهاي هوا و روغن پس از انجام سرویس

_ نصب کلیه لوله ها و متعلقات متصل به موتور

_ چک و تنظیم تایمینگ موتور

_ کنترل حرکت Axial شاتون ها و میل لنگ

_ فیلرگیري

_ تزریق روغن به کارتر

_ نصب متعلقات سیستم کنترل و گیج ها و چک سیستم آلارم کنترل

_ استارت اولیه موتور و رفع نشتی روغن و سوخت

3) تعمیرات سیستم هیدرولیک

_ نصب مارکینگ اهرم هاي عملکردي

_ جداسازي و انجام تعمیرات برروي کلیه پمپ هاي سیستم هیدرولیک جک هاي تعادلی، سیستم حرکت گردان

_ بررسی وضعیت لیورها، سنسورها و … و انجام تعمیرات و تعویض

_ تعویض سیلندرهاي سیستم تعلیق دستگاه

_ تعویض کلیه شیلنگ ها و اتصالات معیوب، بوش و بست هاي اتصالی سیلندرهاي سیستم تعلیق

_ تعویض کلیه اتصالات و قطعات داراي پوسیدگی، فرسایش و زنگزدگی سیستم هدایت و فرمان

_ دمونتاژ و انجام تعمیرات و تنظیمات لازم بر روي غلتک سیستم حرکت گردان

_ تعویض کلیه شیلنگ هاي فرسوده و اتصالات داراي زنگ زدگی و خوردگی سیستم هیدرولیک

_ دمونتاژ و انجام تعمیرات برروي کلیه جک هاي تعادلی

 

 

4) تعمیرات سیستم الکتریکال و برقی

_ تعویض سیم کشی داخل کابین و سیم کشی کلی دستگاه

_ انجام تعمیرات سیستم برقی الکترونیکی

_ تعویض لامپ ها و جاي لامپ هاي معیوب سیستم روشنایی

_ تعویض ترموستات سیستم خنک کننده موتور

_ تعویض ترموستات سیستم روغن کاري موتور