ماموریت سازمانی شرکت کاوش نیرو

_ تولید محصولات دانش بنیان، طراحی ،مشاوره و اجرای پروژه های صنعتی

_ جلب اعتماد وافزایش رضایت کارفرمایان براساس تولید مطمئن و پایدار

_ تلاش در عرصه تولید، دانش، فناوری و تجاری سازی علم در ایران اسلامی و پرورش نیروی متخصص و کارآزموده

اهداف سازمان

_ افزایش میزان رضایت ذینفعان

_ ارتقا سطح آگاهی کارکنان در جهت توسعه پایدار

_ پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بروز حوادث و بیماریهای شغلی

_ هم افزایی فعالیت ها با استفاده از توان سایر شرکت ها در زمینه های کاری مختلف

_ استفاده از ظرفیت های موجود جهت ایجاد تنوع در ارائه خدمات و محصولات سازمان