مشاوره

ردیف نام پروژه نام کارفرما
1 مشاوره در زمینه بازرسی فنی ماشین های دوار و تجهیزات قدرت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
2 بررسی مطالعه و ارائه راه حل مناسب جهت Black Startشدن نیروگاه بخار گازی فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
3 مشاوره در زمینه بازرسی فنی ماشین های دوار و تجهیزات عمومی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
4 طراحی و ساخت کندانسور FPI سیستم تهویه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان